نسخه آزمایشی
سه شنبه, 01 مهر 1399 - Tue, 22 Sep 2020
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 225 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ چهارشنبه 30 دی 94 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است. بعضی تفصیلی داده گفته اند که اگر غیبت از عیوب مستور باشد که کراهت زیاد غیبت شوند ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 224 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ سه شنبه 29 دی ماه 94 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است. عظیم بودن همه گناهان و کبیره و صغیره بودن نسبی همه گناهان محل مناقشه نیست، ام ...
م تن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 223 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ دوشنبه 28 دی ماه 94 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است.
نسبت به گناهان کبیره، طبق روایات چند گزاره و قاعده در دست داریم.
اولا هر گناهی ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 222 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ یکشنبه 27 دی 94 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است. ممکن است کسی بگوید مراد از کبائر در سه آیه ای که قبلا اشاره شد با هم متفاوت است و بعضی ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 221 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ چهارشنبه 23دی 94 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است. از روایات معلوم میشود که آیه 32 سوره نجم و 37 شوری در بیان یک مطلب هستند. النجم : 3 ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 220 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ سه شنبه 22 دی 94 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است. بحث در گناهان کبیره و اصل قبول این تقسیم و ضابط آن بود. ظاهرا فقهاء مفهوم عدالت را ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 219 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ دوشنبه 21 دی 94 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است. مرحوم شیخ به استناد برخی روایات در موضوع غیبت و به استناد اینکه غیبت از مصادیق خیانت ا ...
متن زیر تقریر و خلاص ه ای از جلسه 218 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ یکشنبه 20 دی 94 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است. روایات حرمت غیبت
152 بَابُ تَحْرِيمِ‏ اغْتِيَابِ‏ الْمُؤْمِنِ وَ لَوْ كَانَ صِ ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 217 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ چهارشنبه 16 دی 94 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است. در استناد به آیه سوره نور، گفته شده این آیه حرمت غیبت را اثبات میکند از این باب که غ ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 216 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ سه شنبه 15 دی 94 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است. غیبت از آنجا که حکم غیبت روشن است مرحوم شیخ اول به حکم آن میپردازند و بعد حدود ...