نسخه آزمایشی
چهارشنبه, 02 مهر 1399 - Wed, 23 Sep 2020
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 2 15 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ دوشنبه 14 دی 94 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است. حکم لعب دومین عنوانی که به تناسب در بحث غناء بررسی میشود عنوان لعب است. مرحوم ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 214 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ دوشنبه 7 دی 94 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است. بحث پیرامون حرمت لهو از باب بطلان بود که منوط اثبات دو مقدمه بود که دومین آنها حرمت مطل ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 213 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ یکشنبه 6 دی 94 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است. اثبات حرمت لهو از باب حرمت باطل محتاج اثبات دو مقدمه است: 1. کل لهو باطل. که با گفت ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 212 درس خارج فق ه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ چهارشنبه 2 دی 94 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است. روایات دیگر برای اثبات حرمت مطلق لهو روایات استمعمال ملاهی است. 22630- 5- وَ عَنْهُ ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 211 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ سه شنبه 1 دی 94 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است. استدلال دیگر بر حرمت مطلق لهو دلیل دیگر حرمت مطلق لهو روایاتی هستند که ظهور در ...
متن زیر تقریر و خ لاصه ای از جلسه 210 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ چهارشنبه 4 آذر 94 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است. برخی خواسته اند حرمت کلام مشتمل بر مضامین باطل را بنابر حرمت لهو اثبات کنند. لذا بای ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 2 09 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ سه شنبه 3 آذر 94 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است. گفتیم که مرحوم خویی برای غناء دو فرد را ذکر کرده بودند. یکی مواردی که کیفیت صوت لهوی ...
متن زیر تقریر و خلاص ه ای از جلسه 208 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ یکشنبه 1 آذر 94 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است. 3. حدا خوانی روایات دال بر استثناء شدن غناء در حدا از حرمت در باب 37 ابواب آداب ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 207 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ چهارشنبه 27 آبان 94 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است. حضرت امام رحمه الله در توجیه کلام مرحوم شیخ وجهی برای تقدیم ادله حرمت بر ادله مست ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 206 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ سه شنبه 26 آبان 94 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است. ادعای مرحوم شیخ را بیان کردیم که فرمودند متفاهم عرفی این است که رثاء اهل بیت علیه ...