نسخه آزمایشی
چهارشنبه, 02 مهر 1399 - Wed, 23 Sep 2020
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 205 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ دوشنبه 25 آبان 94 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است. استثنائات حرمت غناء 1. تغنی در قرآن و مراثی اهل بیت علیهم السلام ادعا شده ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 204 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ یکشنبه 24 آبان برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است. گفتیم که مرحوم شیخ با اینکه ذیل روایت ابی بصیر (الَّتِي يَدْخُلُ عَلَيْهَا الرِّجَالُ ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 203 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ چهارشنبه 20 آبان 94 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است اشكال اصلي مرحوم شيخ بر مرحوم فيض اين است كه نتيجه كلام شما اين است كه عنوان غناء ا ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 202 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین است که در تاریخ سه شنبه 19 آبان 94 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است گفتيم كه در نظر مرحوم فيض، خود تغني حرام نيست لذا فقط مقارنات است كه موجب حرمت غناست. غناء هم ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 201 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت ا لاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ دوشنبه 18 آبان 94 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است مختار مرحوم شيخ در حكم و موضوع غناء گذشت. در كلمات فقهاء در سه ناحيه با ايشان مخالف ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 200 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ شن به 16 آبان 94 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است گفتيم كه در نظر مرحوم شيخ تحليل موضوع و مفهوم غناء هم مانند حكم غناء كار فقيه است از آن ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 199 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ چهارشنبه 13 آبان 94 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است قضاياي شرعي، چه خبري باشند و چه انشائي داراي موضوع و محمول هستند. تحليل موضوع و م ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 198 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ سه شنبه 12 آبا ن 94 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است در جلسات قبل نظر مرحوم شيخ در بررسي حكم و موضوع غناء مورد بررسي قرار گرفت. يكي از ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 197 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ يكشنبه 10 آبان 94 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است مرحوم شيخ ميفرمايند:‌ موضوع خطاب شرعي در غناء، كيفيت صوت لهوي است. مشهور فقهاء هم همي ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 196 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ چهارشنبه 6 آبان 94 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است نظر مرحوم شيخ بر اين شد كه براي حرمت غناء نيازي به اشتمال بر كلام نيست ولي چنانچه آ ...