نسخه آزمایشی
چهارشنبه, 02 مهر 1399 - Wed, 23 Sep 2020
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه دوم درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ شنبه 10 اسفندماه سال 92 برگزار شده است. در این جلسه کلیات بحث تعریف تعارض ادله مطرح شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است. تعریف تعارض الادلة ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه اول درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ چهارشنبه 7 اسفند ماه 92 برگزار شده است. در این جلسه به اصولی بودن بحث «تعارض الادلة» و همچنین تعریف سید شهید صدر از «تعارض الادلة» پرداخته شده است. قابل ذکر است که متن بردا ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه هشتم درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ شنبه 13 مهرماه سال 92 برگزار شده است. در این جلسه در ادامه بحث جلسه قبل که روایات عامه حرمت تکسب به اعیان نجسه بود و بحث روایت مهم کتاب شریف «تحف العقول» بود، به وجوه ذکر شده ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه هفتم درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ چهارشنبه 10 مهرماه سال 92 برگزار شده است. در این جلسه در ادامه بحث جلسه قبل که ادله عامه حرمت تکسب به اعیان نجسه بود، به روایاتی پرداخته شده که دلالت بر مطلوب ممکن است داشته ب ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه ششم درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ سه شنبه 9 مهرماه سال 92 برگزار شده است. در این جلسه در ادامه بحث جلسه قبل به بحث آیات عامه دال بر حرمت تکسب باعیان نجسه پرداخته شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشا ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه پنجم درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ دوشنبه 8 مهرماه سال 92 برگزار شده است. در این جلسه در ادامه بحث جلسه قبل به بحث مصب حرمت در مکاسب محرمه پرداخته شده و در ادامه بحث از ادله عامه حرمت اکتساب به اعیان نجسه شده ا ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه چهارم درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ یکشنبه 7 مهرماه سال 92 برگزار شده است. در این جلسه در ادامه بحث جلسه قبل به معنی متعلق حرمت تکلیفی در مکاسب محرمه پرداخته شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه سوم درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ چهارشنبه 3 مهرماه سال 92 برگزار شده است. در این جلسه بحث از معنای حرمت اکتساب در کلام شیخ انصاری می باشد. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است. حرمت در مع ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه دوم درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ سه شنبه 2 مهرماه سال 92 برگزار شده است. در این جلسه بحث از این شده است که مکاسب آیا به استحباب و وجوب هم منتسب می شود یا خیر. مطرح شد. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه اول درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ دوشنبه 1 مهرماه سال 92 برگزار شده است. در این جلسه کلیات این بحث و شیوه تدریس و وظایف طلاب در طول این دوره درسی مطرح شد. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است. ...