نسخه آزمایشی
سه شنبه, 01 مهر 1399 - Tue, 22 Sep 2020
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 185 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ یکشنبه 17 خرداد 94 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است دسته دوم روايات دال بر حرمت لهو، رواياتي است كه در شمارش كبائر صادر شده اند. 20660- ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 184 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ دوشنبه 11 خرداد 94 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است در حرمت في الجمله لهو خلاف نيست. اما برخي از قدما مثل شيخ طوسي و محقق و شهيد و ... مطل ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 125 درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ چهارشنبه 20 خرداد 94 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است برخي ادعا كرده اند كه الفاظ بعضي ادله ترجيح شامل تعارض مجمع عامين من وجه نميشود. ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 124 درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ دوشنبه 18 خرداد 94 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است تعارض عامين من وجه در غير مجمع متاخرين از اصوليين قائلند كه عامين من وجه در ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 123 درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ یکشنبه 17 خرداد 94 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است استصحاب در تخيير شك در استمراريت تخيير در اين است كه بعد الالتزام و الاخذ به ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 122 درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ سه شنبه 12 خرداد 94 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است مرحوم خويي موضوع تخيير را «عدم الاخذ» ميدانند. اما در جواب ايشان گفته شده است كه ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 121 درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ یکشنبه 10خرداد 94 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است جمع بندي در مجموع نميتوان دلالت اخبار بر تخيير را انكار كرد. حتي اگر در تك تك ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 120 درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ چهارشنبه 6 خرداد 94 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است بررسي مكاتبه محمد بن عبد الله حميري 33372- 39- أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أ ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 119 درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ سه شنبه 5 خرداد 94 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است بررسي مكاتبه عبد الله بن محمد با امام هادي علیه السلام 33377- 44- مُحَمَّدُ ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 118 درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ دوشنبه 4 خرداد 94 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است بررسي روايت سماعه روايت بعدي خبر سماعه از امام صادق علیه السلام است: 33338- ...