نسخه آزمایشی
چهارشنبه, 02 مهر 1399 - Wed, 23 Sep 2020
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 117 درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ یکشنبه 3 خرداد 94 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است خبر ديگري كه در باب تخيير قابل طرح است عبارت فقه الرضا علیه السلام است كه به فرض قب ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 116 درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ چهارشنبه 30 اردیبهشت 94 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است مرحوم خويي ميفرمايند: رواياتي كه دلالت بر تخيير دارند (اعم از تخيير ابتدائي ب ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 115 درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ سه شنبه 29 اردیبهشت 94 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است ادامه پاسخ به ادله مرحوم شيخ در تعدي از مرجحات منصوصه 4. چهارمين دليل مر ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 114 درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ دوشنبه 28 اردیبهشت 94 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است پاسخ به ادله مرحوم شيخ 3. اولا عبارت «فان الرشد في خلافهم» لفظ روايت نيس ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 183 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ یکشنبه 10 خرداد 94 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است مرحوم شيخ معتقد است كه از روايات معلوم است كه در امور محرم رجوع به قائف جائز نيست. اما ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 182 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ چهارشنبه 6 خرداد 94 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است قيافه در لغت، از قوف به معني دنبال كردن شيء و آثار آن است و اصطلاح شده است براي ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 181 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ سه شنبه 5 خرداد 94 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است گفتيم كه مرحوم شيخ مطلق اخبار از غائبات را بدليل خبر هيثم و خبر احتجاج، حرام ميدانست ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 180 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ دوشنبه 4 خرداد 94 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است بحث در حكم رجوع به كاهن بود. در روايت هيثم (إِنَّ عِنْدَنَا بِالْجَزِيرَةِ رَجُلًا رُبّ ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 179 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ یکشنبه 3 خرداد 94 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است گفتيم كه مفهوم كهانت هم در قول لغويين و هم در روايات اجمال داشت. اما قدر متيقن از آن كه ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 178 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ چهارشنبه 30 اردیبهشت 94 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است خلافي در حرمت في الجمله كهانت نيست. مفهوم كهانت اما در مورد مفهوم كهانت، ...