نسخه آزمایشی
سه شنبه, 01 مهر 1399 - Tue, 22 Sep 2020
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 177 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ سه شنبه 29 اردیبهشت 94 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است نظر نهايي مرحوم شيخ اين شد كه حرمت تكليفي غش در جايي است كه قصد فريب داشته باشد. ا ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 176 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ دوشنبه 28 اردیبهشت 94 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است حكم وضعي غش مرحوم شيخ غش را به چند دسته تقسيم ميفرمايند: - اظهار صفتي كه ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 175 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ چهارشنبه 23 اردیبهشت 94 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است نظر نهايي مرحوم شيخ اين بود كه معيار قصد تلبيس است چه در عيوب مخفي و چه عيوبي كه ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 174 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ سه شنبه 22 اردیبهشت 94 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است گفتيم كه مرحوم شيخ ابتدائا ميفرمايند: طبق روايات موارد عيب مخفي تماما غش است و ا ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 173 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ دوشنبه 21 اردیبهشت 94 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است ادامه احاديث باب غش 9 بَابُ جَوَازِ خَلْطِ الْمَتَاعِ الْجَيِّدِ بِغَيْرِهِ و ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 172 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ یکشنبه 20 اردیبهشت 94 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است شعبده شعبده غير از سحر است و ناشي از تصرف سريع و الغاي حس خطاست. مرحوم شيخ ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 171 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ سه شنبه 15 اردیبهشت 94 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است اگر در جايي موضوع سحر اثبات نشد، نميتوان به استناد اينكه بزرگان در تعريف از سحر ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 170 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ چهارشنبه 9 اردیبهشت 94 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است حكم مبطل السحر مرحوم علامه حلي و شهيدين رحمة الله عليهما ابطال السحر بالسح ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 169 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ سه شنبه 8 اردیبهشت 94 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است قدر متيقن از سحر همان مفهومي است كه مرحوم علامه حلي بيان كرده اند و آن اين است كه ك ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 168 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ یکشنبه 6 اردیبهشت 94 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است تعريف مرحوم علامه مجلسي اعم تعاريف فقهاء‌از سحر بود و بعد از ايشان تعريف فخر المحققي ...