نسخه آزمایشی
سه شنبه, 01 مهر 1399 - Tue, 22 Sep 2020
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 167 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ سه شنبه 1 اردیبهشت 94 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است مفهوم لغوی سحر گذشت و چنانچه دیدیم تعاریف لغویین، تعریف به اعم بود. اما از لحاظ ا ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 166 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ دوشنبه 31 فروردین 94 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است در تعریف مرحوم خویی سحر صرف الشیء عن وجهه است که همراه خدیعه و باطل را به شکل حق نشا ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 165 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ یکشنبه 30 فروردین 94 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است حرمت فی الجمله تعلیم و تعلم و عمل به «سحر» از ضروریات دین است. روایات حرمت سحر ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 164 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ سه شنبه 25 فروردین 94 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است بحث در مستثنیات سب بود. اولین استثناء، سب متجاهر به فسق است که ادله آن مطرح شد. ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 113 درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ چهارشنبه 23 اردیبهشت 94 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است مرحوم شيخ ميفرمايند: ظاهر روايات تعدي از مرجحات منصوصه است. مرحوم شيخ اين ق ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 112 درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ سه شنبه 22 اردیبهشت94 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است مرحوم شيخ ابتدائا ميفرمايند: گفتيم كه اگر ما شك كنيم در مرجحيت امري، مقتضاي ق ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 111 درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ دوشنبه 21 اردیبهشت 94 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است تقرير اول مرحوم شهيد صدر براي تقديم مرجح جهتي اين بود كه ظهور روايات اين است كه ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 110 درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ سه شنبه 15 اردیبهشت 94 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است مرحوم شهيد مرحوم شهيد صدر ميفرمايند: اگر مرجحات باب تعارض برگشت داشته باشند به ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 109 درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ چهارشنبه 9 اردیبهشت94 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است جواب مرحوم آغا ضياء به استدلال مرحوم نائيني مفروض مرحوم نائيني اين است ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 108 درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ سه شنبه 8 ارديبهشت 94 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است. تقرير مرحوم نائيني براي تقديم مرجحات سندي مرحوم نائيني ابتدائا مرجحات ...