نسخه آزمایشی
سه شنبه, 01 مهر 1399 - Tue, 22 Sep 2020
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 107 درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ يكشنبه 6 ارديبهشت 94 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است. بحث در تقریر مرحوم شیخ از نظر منسوب به مرحوم وحید بهبهانی بود. طبق این تقریر، ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 106 درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ سه شنبه 1 اردي بهشت 94 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است. از مرحوم وحید بهبهانی نقل شده است که ایشان مرجحات جهت صدوری را مقدم بر مرجحات ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 105 درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ دوشنبه 31 فروردين 94 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است. تنبیه بعدی: لزوم اعمال ترتیب بین مرجحات مقدمه مرجحات را به چند شکل ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 104 درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ يكشنبه 30 فروردين 94 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است. بحث در قاعده هنگام شک در مرجحیت مزیتی بود که عقلا میتواند مرجح باشد. مرحوم ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 103 درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ سه شنبه 25 فروردين 94 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است. مقتضای قاعده اولیه هنگام شک در مرجحیت یک امر به فرض اینکه مقتضای قاعده ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 163 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ یکشنبه 23 فروردین 94 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است مستثنیات سب المومن متجاهر به فسق مرحوم شیخ میفرمایند: سب متجاهر به فسق ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 162 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ چهارشنبه 19 فروردین 94 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است بحث در روایت اول باب 158 کتاب العشره بود. گفتیم که این روایت با اثبات ظلم و وز ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 161 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ سه شنبه 18 فروردین 94 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است بحث در ادله حرمت سب مومن بود. اولین دلیل اجماع بود که گفتیم در جایی که اجماع در ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 160 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ دوشنبه 17 فروردین 94 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است معمولا سب با شتم هم معنی و به معنی نسبت دادن مطلبی که موجب تنقیص و ایراد عیب و اها ...
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 159 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ یکشنبه 16 فروردین 94 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است ضمان رشوه بحث در ضمان رشوه ای بود و گفتیم که اگر هدیه صحیحه بود قطعا ضمان ند ...