نسخه آزمایشی
چهارشنبه, 29 خرداد 1398 - Wed, 19 Jun 2019
ک رشته رحمت وجود دارد که این رشته رحمت ازلاً و ابداً برقرار است و رحمت موصوله است و آن، جز وجود مقدس امام(ع) ‌نیست. امام(ع)، معدن الرحمه است و رحمت موصوله و پیوسته خدای متعال است که هیچ گاه آن رحمت از ما قطع نمی شود. در روایات آمده است: «أنا و علیٌ أبَوا هذه الأمَه»(3) محبتی که امیرالمؤمنین و وجود ...
اين تمدن، مدل هاي پيچيده اي براي ابعاد مختلف زندگي طراحي کرده است؛ مثلاً آن قدر «تغذيه» را پيچيده کرده اند که ده ها صنعت بزرگ، دانش هاي پيچيده و پشتيبان از روان شناسي تا زيست شناسي تا جامعه شناسي تا هنر و علوم صنعتي را به خدمت مي گيرند تا نظام تغذيه بشر را ساماندهي کنند. هنر را در تغذيه ضرب کردند ...
بر اساس معارف اهل بيت، بدون ترديد عبور دادن جامعه شيعه و همه عالم به سمت عصر ظهور، به دست خود امام(ع) است. اين امام(ع) است که در دوران غيبت با تدبير خودش جامعه را عبور مي دهد و به آستان ظهور مي رساند. اين همان است که در روايات مکرر مورد توجه واقع شده است که حجاب سقيفه بر جامعه مستولي شده و سايه اف ...
عدالتي که در عصر ظهور به آن وعده داده شده فراتر از عدالت اقتصادي و روابط اجتماعي و به تعبيري فراتر از تحولات ظاهري جامعه مؤمنين است. نکته قابل تأمل در عدالت مهدوي اين است که همه تحولاتي که در بيرون انسان اتفاق مي افتد، مي بايست ريشه در درون او داشته باشد به اين معنا که اين معنايش است که وجود انسان ...
مهمترين رويکردهاي تاريخي که شيعه در عصر غيبت داشته، رويکرد عبور از فتنه تجدد است. فتنه تجدد فتنه بسيار عظيمي است؛ فتنه اي است که با ترسيم آرمانشهرهاي مادي، دين زدايي از متن زندگي اجتماعي بشر را شعار محوري خود ساخته است و يک تمدن فراگير و همه جانبه داراي لايه هاي پيچيده است که معبودش دنيا است. مهمتر ...
انتظار فرج که افضل اعمال و عبادات امت نبي اکرم (ص) است، واقعه بسيار عظيمي است که در آيات و روايات فراواني از آن بحث شده است. قرآن، اين کتاب الهي که گاه مسئله خلقت و سرنوشت همه عوامل را در يک جمله بيان مي کند، در مواقف متعددي با بيانات بسيار نوراني از اين حادثه عظيم صحبت کرده است که به چند نمونه اشا ...
اگر عاشورا بابی است که با امام حسین(ع) گشوده می شود، این حضرت است که در هر ماه محرم دست خود را از نو به سوی ما دراز می کند. اگر امام حسین(ع) معقل المؤمنین و کهف الحصین است، این باب در هر محرم به روی ما گشوده می شود و در غیر ماه محرم این گونه نیست. لذا دست ما نیست که عزاداری را بعد از دهه یا ایام دی ...
برخی روشن فکران در تفسیر خاتمیت گفته اند، معنا آن ختم نبوت نیست، بلکه ختم دیانت است و دیگر ما محتاج به دین نیستیم و علت ختم رسالت را این دانسته اند که با آمدن انبیاء آرام آرام عقل بشر رشد کرده و با آمدن پیامبر اکرم(ص) ما به دوران بلوغ خود رسیده و دیگر نیازی به پیامبرجدید نداریم. اینکه این افراد زود ...
این وجود مقدس گرچه در ظاهر بشر به میان ما آمده است؛ اما بشری است که تمام مقامات توحیدی را به ایشان عطا کرده اند و با این مقامات توحیدی می تواند بندگان خدا را سیر بدهد؛ لذاست که بعد می فرماید: «فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ»، لقاء پروردگار چند جور معنا شده، ولی قطعا لقاء جسمانی نیست که خداوند ...
تجلی که در بعثت نبی اکرم(ص)، از علم، قدرت و رحمت الهی، بر وجود مقدس ایشان واقع شد، اعظم تجلیات بود و تابحال برهیچ پیامبری چنین تجلی نشده بود. درهایی از غیبب که به وسیله پیامبر(ص) گشوده شده است، توسط هیچ پیامبری گشوده نشده است. پیشرفت و طی مراحل به کمک هیچ پیامبری در وادی توحید، ممکن نبوده است. بیان ...