نسخه آزمایشی
یکشنبه, 30 دی 1397 - Sun, 20 Jan 2019
نوری که همه عوالم را روشن می کند و پرتو او همه عوالم را هدایت می کند نور الهی است اما این نور الهی که در همه عوالم جاری شده، حضرات معصومین هستند. آن نور باید در قلب بیاید، تا انسان نورانی بشود. پس معرفت از آن طرف هست. این نور معرفتی که جاری می شود، همان معرفه الامام است، معرفه الولایه است. و حیات ه ...
از نظر قرآن انسان وقتی از دنیا می رود شاید یک نیم روزی بین او و قیامتش در آن عالم فاصله است که آیاتش را خواندیم. بنابراین نکته اول این است که یک حسابی است که در انتظار ما است و قطعی و دقیق است و از همه امور ما است. این روایت در روضه کافی است باب محاسبة النفس که حضرت فرمودند: اگر کسی این دو صفت را د ...
در سیر در وادی توحید، اگر به ما می گویند از غیر بپرهیزید و غیر خدا را نپرستید، این به معنی اعراض از نیازها و خط کشیدن روی نیازهای ما نیست. خب ما نیاز به خوردن داریم، باید در این طبیعت هم هستیم، باید از همین غذا تغذیه کنیم، از همین هوا تنفس کنیم، از همین آب بیاشامیم، از نور همین خورشید استفاده کنیم، ...
اینها یک پشه برای تان خلق نمی کنند. یک پشه اگر از او چیزی سلب کند، نمی توانند پشه را از خودشان دور کنند. شما چطور آنها را عبادت می کنید؟ از آنها کمک می خواهید؟ یا می فرماید اینهایی که شما صدایشان می زنید دعا می کنید، نمی شنوند، صدایتان را بشنوند، اجابت نمی کنند. همین طوری که دعا گاهی اوقات زبان حال ...
اگر کسی وارد وادی ولایت ائمه شد که فرع وجود آن هاست، اگر مؤمن کاملی بود، آرام آرام سیر از فرع به اصل می کند. کم کم می شود اهل البیت، خانه زاد می شود، تا می رسد به آن جایی که پرده ها بین او و حقیقت امام کنار می رود و آن وقت امام را در چهره واقعی اش که اسم اعظم اعظم خداست، می بیند. آن وقت هر کجای عال ...
آیا می شود ما بیاییم با خدای متعال یک قراردادی امضا کنیم که خدایا تو با ما کاری نداشته باش، ما هم با تو کاری نداریم. ما نمی توانیم این کار را بکنیم. خدای متعال اگر ما باشیم یا نباشیم، چیزی از ملک او کم نمی شود و چیزی هم به ملک او اضافه نمی شود. این در روایات توحیدی هست. فرمود خدای متعال بعد از این ...
بخش دوم قرآن این است که ما باید به شرح صدر برسیم. به شرح صدر که رسیدیم، آن وقت انوار قرآن در قلب ما نازل می شود، باب قرآن به روی ما گشوده می شود، یک بخشی از حقایق قرآن به ما می رسد. این شرح صدر را حضرت فرمودند نوری است در قلب مؤمن واقع می شود، قلبش وسعت پیدا می کند، ظرف می شود برای این که حقایق در ...
از این رو اگر ما همه چیز خود را به امام دادیم و در این داد و ستد با او، خودمان را بدهکار می دانستیم و امام را طلبکار، آن وقت امام جلوه ای از خودش به ما نشان می د هد که فوق همه آن توقعات ماست و دیگر به هیچ وجه نمی توانیم از او جدا شویم، آن وقت اگر همه عالم را به تو بدهند که یک لحظه از امام جدا شوی، ...
اگر خداوند این ها را برای هدفی خلق کرده است شکر حقیقی به این است که ما آن ها را در راهی بیندازیم که خداوند فرموده است یعنی در سبیل الله و به تعبیر دیگر امکانات را از این دست بگیریم و از آن دست به خدا برگردانیم و در این داد و ستد خودمان رشد کنیم و به خدا نزدیک شویم. سبیلی که خداوند برای نعمت ها قرار ...
اگر کسی با امام بود دنیا، برزخ و قیامت را به صورت حقیقی آن مشاهده می کند. زیرا هرچند که ما در وادی ولایت امام قرار داریم، اما همانگونه که بیان شد مثَل ما مثَل کسی است که او را چشم بسته به ایوان نجف برده اند و خودش نفهمیده کجا رفته است. ما وادی ولایت امیرالمؤمنین را ندیده ایم. ماه رمضان ماهی است که ...