نسخه آزمایشی
دوشنبه, 06 خرداد 1398 - Mon, 27 May 2019
از این رو اگر ما همه چیز خود را به امام دادیم و در این داد و ستد با او، خودمان را بدهکار می دانستیم و امام را طلبکار، آن وقت امام جلوه ای از خودش به ما نشان می د هد که فوق همه آن توقعات ماست و دیگر به هیچ وجه نمی توانیم از او جدا شویم، آن وقت اگر همه عالم را به تو بدهند که یک لحظه از امام جدا شوی، ...
اگر خداوند این ها را برای هدفی خلق کرده است شکر حقیقی به این است که ما آن ها را در راهی بیندازیم که خداوند فرموده است یعنی در سبیل الله و به تعبیر دیگر امکانات را از این دست بگیریم و از آن دست به خدا برگردانیم و در این داد و ستد خودمان رشد کنیم و به خدا نزدیک شویم. سبیلی که خداوند برای نعمت ها قرار ...
اگر کسی با امام بود دنیا، برزخ و قیامت را به صورت حقیقی آن مشاهده می کند. زیرا هرچند که ما در وادی ولایت امام قرار داریم، اما همانگونه که بیان شد مثَل ما مثَل کسی است که او را چشم بسته به ایوان نجف برده اند و خودش نفهمیده کجا رفته است. ما وادی ولایت امیرالمؤمنین را ندیده ایم. ماه رمضان ماهی است که ...
خداوند هیچ آیه ای بزرگتر از من ندارد یعنی همه آیات مندک در امیرالمؤمنین علیه السلام است و اگر کسی به ایشان رسید به همه آیات رسیده است و خدا را با همه شئونی که می شود شناخت و با همه اسماء حسنایش شناخته است. در روایتی است که فرمود خدای متعال اسماء را آفرید تا از طریق آن مردم خدا را بشناسند و همه اسما ...
البته این تقرب در دنیا تمام شدنی نیست و اگر کسی وارد صراط مستقیم شود، این مسیر قرب، همیشه ادامه دارد و اینگونه نیست که مقامات انسان در دنیا تمام شود، بلکه وصول به بخش زیادی از مقامات معنوی در دنیا ممکن نیست. اینکه ما را از این دنیا به عالم دیگر می برند، به این خاطر است که هرگاه شخصی در این دنیا بذر ...
بنابراین شیطان است که در نهایت انسانها را دعوت و وسوسه می کند و به سمت شرک سوق می دهد. اگر شیطان توانست انسانها را بت پرست کند کاری می کند که آنها سنگ بپرستند اما اگر نتوانست، آرام آرام آنها را به سمت ریا مراتب پایین تر شرک و نفاق سوق می دهد. عزیزی می فرمود: این شیطان کارش این است اگر بتواند نمی گذ ...
مغز عبادت دعا کردن است. دعا به این معناست که انسان فقر و اضطرارهای خود را می فهمد؛ این انسان مضطر به غیرخدا تکیه نمی کند و می داند آن کسی که می شود از او خواست، او که سمیع و مجیب است، می شنود و اجابت می کند، مهربان، قادر و حکیم است خداوند متعال است. به عبارت دیگر انسان می فهمد گرسنگی، تشنگی، خستگی ...
اتصال روح مؤمن به روح الله که شاید امام است از اتصال شعاع خورشید به خورشید شدیدتر است. اگر کسی مؤمن شد قبل از خود، نور خورشید و خورشید را می بیند. البته خورشید در خانه ما جا نمی شود پرتویی از خورشید که همراه ما است را می بینیم؛ به هر کجا نگاه می کنیم پرتویی از خورشید به شی تابیده و انسان اول پرتو خ ...
بنابراین عذاب غیر از سختی است ممکن است کسی در سختی قرار گرفته ولی در متن رحمت خدا باشد. حضرت سیدالشهدا در روز عاشورا غرق رحمت خدا بود ولی ایشان در سختی و ابتلا بود. اگر کسی وارد وادی توحید شود، ورود به وادی توحید حصن حصینی است که از عذاب خدا ایمن می شود. این حصن محیط رحمت خداست ولو پر از رنج و سختی ...
معنای این چند روایت این است که شکر مقاماتی دارد؛ اولین مقام این است که انسان بفهمد خداوند به او نعمت داده و کسی که از نعمت غافل است، نمی تواند شاکر باشد؛ عجب به نعمت بد است ولی غفلت از آن هم بد است. نعمت های خداوند به تعبیر قرآن قابل شمارش نیست و انسان باید متذکر یک به یک آن ها؛ اعم از ظاهری و باطن ...