نسخه آزمایشی
سه شنبه, 12 اسفند 1399 - Tue, 2 Mar 2021
پس محيط ولايت امام محيط نعمت است و چه نعمتي بالاتر از نعمت توحيد؟ شما نعمتي بالاتر از نعمت توحيد نداريد. اگر انسان به نعمت توحيد رسيد، مزدش بهشت است. همه نعمت هاي بهشتي آثار توحيد و موحد شدن است و محيط ولايت امام محيط بهشت و توحيد است بلكه باطن همه نعمت ها در دنيا و در آخرت ولايت امام است. همه لذات ...