نسخه آزمایشی
چهارشنبه, 05 تیر 1398 - Wed, 26 Jun 2019
امام صراطَ مستقيم، طريق توحيد و باب توحيد است، انسان با امام مي تواند به سمت خدا حركت كند. شما امام را از عالم برداريد، راه توحيد بسته است. البته امام مقاماتي دارد، مقصود ما فقط مقام جسماني امام نيست. اين برای ما حجاب است. بعضي امام را فقط در قالب بشريتش مي بينند. اگر امام را در اين قالب ديديد كه ف ...