نسخه آزمایشی
چهارشنبه, 05 تیر 1398 - Wed, 26 Jun 2019
اگر کسی وارد عالَم آخرت شد، آمد و شد عالَم دنیا در او اثری ندارند. اما در مقابل اگر کسی اهل دنیا بود، باید دنبال این باشد که بساطی را پیدا کند و به عیش و نوش بپردازد و مثلا قبرستان را هم پارک کنند و به جای عبرت، به خوشی بپردازد. این فضیحت است که برخی شادی های کودکانه را می بینیم و حال اینکه انسان ب ...
بسیاری از مناسکی همچون کنسرت ها که برای شادی به پا می شود و متاسفانه مدیرانی که مدیریت فرهنگ در جامعه مؤمنین در دست آنهاست نیز احیانا به آن دامن می زنند؛ با این اشکال روبه روست که چه کسی به ما اجازه داده که سرپرستی نشاط و انبساط جامعه مؤمنین را دست کفار بدهیم؟ چرا که این بساط و مناسک توسط آنان طراح ...
سیر و همراهی با سیدالشهداء از یک جای آسانی شروع می گردد در حالی که هر کدام از این معیت ها خیلی سخت می باشند اما حضرت کار را آسان کردند و این معیت با اشک، زیارت و لعن برای ما حاصل می شود. اما در یک جایی هم از مو باریک تر و از شمشیر تیزتر می گردد. در چنین مقامی است که شخص حتی با یک ترک اولی هم، بهره ...