نسخه آزمایشی
سه شنبه, 14 تیر 1401 - Tue, 5 Jul 2022
آنچه اساتید حوزه باید آن را دنبال کنند اینست که این ارتقاء به نحوی در فقه ایجاد شود که موجب انفعال در فقه و منابع و روش استنباط آن نگردد و در عین حال حرکت نیز رو به پیش باشد؛ باید جریانهای منفعلانه زیرپوستی حوزه و میزان انفعال آن شناسائی شده و از آن فاصله گرفته شود، و در عین حال باید به دنبال تحولی ...
تلقی من این است که می شود تئوریزه کرد و یک انسجام قرارگاهی در بین این جبهه متکثر ایجاد کرد مبتنی بر یک نظریه منسجمی که قرائت بشود، تحلیل بشود، تئوریزه بشود و نقشه راه از او استخراج بشود و ایجاد یک انسجام بشود و از ظرفیت های انقلاب اسلامی تا آسیب شناسی انقلاب اسلامی تا گلوگاه هایی که پیش روی ما هست. ...
احکام تناسبات متغیر هستند، لکن باید نسبتشان با دین تمام شود و از نسبت بین احکامِ جهت، و احکامِ متغیرها و متقومات با معادله و قواعد برنامه ریزی به دست می آید. به این معنی که علوم و قواعد برنامه ریزی را برای ترسیم و شناخت وضعیت به کار گرفته و بر اساس مجموعه احکام فقهی و سازوکارهای علمی و اجرائی، احکا ...
این دستگاه، جهاز هاضمه نرم افزاری است که می تواند تفکر غرب را درون خود هضم کند، البته نرم افزار کافی نیست، بلکه نرم افزار هماهنگ کننده سه حوزه باید در یک شبکه پژوهشی و تحقیقاتی متناسب با این نرم افزار به کار گرفته بشود، آنگاه علوم غربی در جهاز هاضمه این شبکه تحقیقاتی به تدریج حذف و براساس بوم فرهنگ ...
این که می گویند مدیریت نیست و وکالت است دروغ می گویند؛ چه وکالتی؟ کدام زمان ما می خواستیم در این جنگ شرکت کنیم؟ شما جنگ راه انداختید، دانشمندان هم اداره اش کردند. ما هم نمی خواستیم در این جنگ باشیم به زور ما را کشاندید و کشور ما را اشغال کردید هفت میلیون تلفات نفوس داشتید. این دموکراسی است؟ دروغ اس ...
نظریه ما این است که دین حاکم بر همه حوزه های عقلانیت است. دین معرفت دینی نیست، گزاره هم نیست. دین نه صرفا گزاره ارزشی و توصیفی و تکلیفی است و نه معرفت دینی محض، دین جریان سرپرستی خدای متعال است در اختیارات عباد که یک جایی هم ممکن است در قالب یک گزاره، ظهور پیدا کند. اما این که نسبت بین این گزاره ها ...
بنابراین عرصه پرستش خدای متعال تمام عرصه های حضور اراده انسان است، یعنی در همه فعالیت های روحی تان باید پرستش خدای متعال واقع بشود. قلبتان، روحتان، عقل و فکر تان، و هر کجایی که انسان فعالیت می کند، در این فعالیت می تواند پرستش باشد می تواند هم نباشد، این یک بحث کلامی است، ولی در تبیین دایره فقه به ...
بنابراین ما باید طرحی داشته باشیم که در آن عقلانیت استنباطی وجود داشته باشد و با عقلانیت تجربی و اجرایی پیوند بخورد. بعد از این ها اگر بخواهیم اختیار انسان را در این طرح ملاحظه بکنیم، نباید اختیار را به صورت علیتی در نظر بگیریم، بلکه باید در آن یک شبکه اختیارات به هم گره خورده وجود داشته باشد. بناب ...
اصل صفات حمیده برای نبی اکرم خلق شده اند و صفات ظلمانی هم برای جهل. یک نکته ای در اینجا هست؛ از اول برای ما صفات ظلمانی خلق نمی کنند، بلکه اگر ما در تولی نسبت به آن ها قرار گرفتیم صفات ظلمانی آن ها در ما ایجاد می شود و مملکت وجودی آن ها در ما توسعه پیدا می کند. البته ما می توانیم انتخاب کنیم که م ...
بناهای عقلایی مگر غیر از این است که در نسبت بین عقل نظر و عمل درست می شود؛ یعنی عقل عملی یک غایاتی را در نظر می گیرد، عقل نظری محاسبه می کند و برایش راه درست می کند و می گوید این کار را بکنید. نسبت بین عقل عمل و نظر بنای عقلا درست می کند عقل نظر دانش درست می کند از نسبت بینش بناهای عقلایی درست می ...