نسخه آزمایشی
سه شنبه, 27 مهر 1400 - Tue, 19 Oct 2021
اما اگر مسیر حرکت انسان به سمت خدا و عوالم دیگر و قیامت است و با بندگی و شئون آن انسان به فلاح و سعادت می رسد و همه نیازهای او پاسخ می گیرد، یک مسیر و یک لوازم و سرپرستی دیگری لازم دارد. امام و ولی این جریان، که همان حجت الهی است قوای دیگری دارد و ماموریت دیگری را دنبال می کند و جامعه دیگری با مختص ...
وحدت اله در واقع نفود الوهیت خدا در مخلوق خود است. اینکه دو اله ناظر به یک مخلوق هردو اراده شان نافذ باشد معنا ندارد. خدایی کردن نفوذ اراده در مخلوق است و این با تعدد اله معنا ندارد مگر اینکه متبوع و مخلوق ها از هم جدا باشند. در واقع حیطه خدایی آنها از هم جدا و البته محدود باشد. در مورد امام هم به ...
در واقع سه نکته در تحلیل این هست که باید دقت کرد. نکته اول این است که در باب ارتباط امام با عوالم و خلقت سماوات و ارض نکات مهم و متعددی است که نباید اینها را با هم خلط کرد و یکی را جای دیگری معنا کرد. اینکه در روایات بیان شده «لولاک لما خلقت الافلاک» این بحث دیگری غیر از حضور امام در زمین است و این ...
برای تشبیه عرض می کنم همانطور که در حکمت گفته می شود که موجودی که صاحب عقل است حتی حس او هم با حس موجود دیگر فرق می کند (یعنی انسان و حیوان حس شان هم با هم فرق می کند و عقل در انسان در حس او حضور پیدا می کند) در اینجا هم وقتی نور وحی نازل می شود، نه فقط در شریعت مصطلح بلکه در جمیع معارف و ادراکات ...
نکته مهمی که می خواهیم اشاره کنیم این است که مقایسه کنید جنس بحث های عقلی که ما خودمان درست کرده ایم با ادبیات روایی ما که تفاوت جدی با هم دارند. برای اثبات ضرورت حضور همیشگی حجت الهی در زمین روایات چه بحث هایی را مطرح می کند؛ مانند اینکه حق و باطل دیگر جدا نمی شوند و دین منحرف می شود و شیطان عباد ...
این روایت را مرحوم کلینی در باب پنجم نقل کرده است لکن ذیل روایت را تقطیع کرده است. شاید ایشان بخاطر اینکه این مضمون را معارض می دیده تقطیع کرده است. البته باید توجه کرد که این روایت مورد توجه اصحاب حدیث بوده و در کتب خود نقل کرده اند. مرحوم صدوق در کتاب شریف اکمال الدین و مرحوم صفار در کتاب شریف بص ...
خلاصه بحث اینکه در مثل این روایات نکات دیگری هم بیان شده است که اگر امام نباشد چه می شود و به تعبیر دیگر علت اینکه همیشه باید حجت الهی در ارض باشد، امور متعددی است که بعید نیست همه اینها به همان جریان عبودیت و بندگی بازگشت می کند که در روایت فرمود اگر امام نباشد «لم یُعبَد الله» بقیه این امور مانند ...
حال باید نکات اصلی این روایات را در مورد توجه قرار دهیم؛ عمدتاً این بود که اولاً زمین بدون امام نمی شود که نیاز به تحلیل دارد و در بعض روایات هم با شئون و ماموریت های امام توضیح داده شده است. ثانیاً ارتباط تکوین و حیات ظاهری این عالم هم به امام است و اگر حجت الهی نباشد، نظم دیگری می شود. ثالثاً دو ...
اما اینکه حجت بعد از خلقت هم هست یعنی عوالم بعدی انسان هم باید حجت الهی حاضر باشد و این دستگاه احتجاج و همراهی و سیر با حجت الهی هست. انسان وقتی با حجتی همراه می شود، ادامه او هم با همین حجت خواهد بود. حتی اگر بحث پاداش و جزا و محاسبه اعمال در قیامت هم مطرح شود، باز مواجهه دیگری با همین حجت طراحی ش ...
خلاصه اینکه اتمام حجت به معرفت الامام بازگشت می کند و به میزان معرفت به شئون امام، حجت بالاتری واقع می شود. حتی همین فقه مصطلح نیز چیزی جز شناخت شئون امام معصوم نیست. وقتی سطح بالاتری از فقاهت واقع می شود، در واقع سطح دیگری از معرفت به امام بدست آمده است و این حجت بالاتری بر ما خواهد بود. شناخت دین ...