نسخه آزمایشی
سه شنبه, 14 تیر 1401 - Tue, 5 Jul 2022
خلاصه اینکه جناب ابراهیم یک ابتلائات و صبر بزرگی کردند تا ظرفیتی ایجاد شده است و مقامی بزرگ از امامت و امر و نهی و ولایت در عالم به عهده گرفته اند و ذیل نبی اکرم و در طرح حضرت کاری عظیم براه انداخته اند. آیات بعدی سوره مبارکه بقره که از ساخت بیت و بلد و مناسک و تطهیر بیت و ایجاد دو جریان هدایت در ...
وقتی کسی در مقام امتثال و طاعت، اهل سبقت است و پیشگام صحنه های الهی است این نشان دهنده درجه دیگری از ایمان و ظرفیت در اوست. سبقت آن است که در صحنه هایی که کسی جرات رفتن ندارد و راه های نرفته است پا می گذارد. مانند صحنه هایی در جنگ ها و... که رسول خدا استنصار می کرد و مکرر امیرالمومنین پیشگام همهگان ...
این معنا غیر از معنایی است که مرحوم علامه داشتند که بحث هدایت از عالم امر و ملکوت اشیاء و ایصال به مطلوب باشد. ظاهر این روایت این است که هردو امام حق و باطل امر و نهی دارند ولی فرق در این است که امر امام حق در چارچوب اوامر خداست. معنای حقیقی این تعبیر روایت این است که امر الهی واقعاً در اختیار آنها ...
روایاتی دیگری نیز با همین مضمون ذیل همین آیه شریفه و نیز آیات سوره مبارکه عنکبوت هست که رسول خدا دعا می کردند که امر در امیرالمومنین به نحوی دیگری واقع شود و اینطور امت وارد جهنم نشوند. ولی دستور الهی آمد که اینجا آنطور که شما می خواهید واقع نمی شود و بسیاری در این مسئله مبتلا و گرفتار بلکه جهنمی خ ...
البته باید توجه کرد که این آیه شریفه در اینجا بر امری تطبیق شده است که امر الهی بوده است. امر وصایت امیرالمومنین اکبر فرائض الله است که با نزول آن از جانب خدا بر حضرت در غدیر، دین کامل شده است. بعداً مفصل تر بیان خواهیم کرد که تفویض در حیطه امر و نهی الهی نیست بلکه ذیل آن است. لذا اینکه حضرت این آی ...
این بحث مهمی است که وقتی بحث امر و نهی رسول الله مطرح می شود سطح دیگری از طاعت و امتحان واقع می شود. این را در صحنه هایی در تاریخ اسلام می بینیم که نسبت به بعضی از احکام و دستورات رسول خدا عده ای این سوال را می کردند که این حرفی که می زنید از جانب خداست یا دستور خود شماست؟! در واقعه تقسیم غنائم جنگ ...
در این روایت چند نکته بیان شده است. اولاً مقام امام آنقدر بزرگ است که بین اصحاب هم اختلاف شده است و برای عده ای این توهم رخ داده است که بعضی مقامات اگر به امام نسبت داده شود، شرک است. حضرت در ابتدا می فرمایند اهل بیت مخلوق الهی هستند و خدا متفرد به وحدانیت بود. بعد انوار خمسه اهل بیت را خلق کرد.
یعنی این مقام ویژه ای بود که به حضرت ابراهیم داده شد و ایشان مشرَّف به این مقام شد. بعد هم که ایشان سوال از امامت در ذریه خود می کنند، جواب می آید که به ظالمین از نسل شما نخواهد رسید. لذا امامت در اهل صفوه و اهل طهارت خواهد بود و قرنی بعد از قرن به ارث رسیده تا به نبی اکرم و امیرالمومنین رسید.
بنظر ما این فرمایش هم تمام نیست. اولاً: از کجا ایندو آیه بهم پیوند می خورد؟! شاید آیه شریفه سوره مبارکه یونس بحث از مطلق مقام انبیاء و هادیان است ولی ظلمی که در آیه شریفه سوره بقره بحث می شود امر دیگری باشد و مخصوص مقام امامت شرط دیگری در کار باشد؟! روشن نیست که بشود کل محتوای آیه سوره یونس را مساو ...
در گام بعد فرمودند هدایت به امر فرقش با هدایت عادی همین است که هدایت به امر، هدایت از عالم امر اشیاء است. هدایتی است که از عالم ملکوت یک شیء رخ می دهد. فرق کار امام با بقیه هادیان از انبیاء و رسل و فقهاء و... همین است. بقیه آنها صرفاً هدایت در عالم ملک دارند؛ موعظه می کنند. ارشاد می کنند. دلالت می ...