نسخه آزمایشی
سه شنبه, 03 مرداد 1396 - Tue, 25 Jul 2017
از نظر قرآن انسان وقتی از دنیا می رود شاید یک نیم روزی بین او و قیامتش در آن عالم فاصله است که آیاتش را خواندیم. بنابراین نکته اول این است که یک حسابی است که در انتظار ما است و قطعی و دقیق است و از همه امور ما است. این روایت در روضه کافی است باب محاسبة النفس که حضرت فرمودند: اگر کسی این دو صفت را د ...
یکی از آن چهار نفر حضرت خدیجه است که در کمال توحید است. ایشان مقام «اصطفی» دارند که مقام فوق العاده ای است. در روایت امالی مرحوم شیخ صدوق است از امام رضا نقل شده که فرمودند در باطن قرآن که هیچ در ظاهر قرآن در دوازده جا دوازده خصوصیت برای اصطفا گفته شده است و حضرت یکی یکی ذکر می کنند؛ یکی از آنها آی ...
اگر کسی این داد و ستد را با خدا کرد خاصیتش این است که انسان به قرب خدای متعال می رسد. در روایات آمده است که خدای متعال ابراهیم خلیل را به خاطر دو چیز به مقام خلت رساند: یکی این که از غیر خدای متعال نخواست؛ یعنی اعلام افتقار کرد زیرا آدم وقتی از غیر خدای متعال گرفت، محبت غیر در دلش می آید، آدم از هر ...
آدمی فرار کرده از همه جا آمده پیش خدای متعال این فرار از چیست؟ فرار از گناهانمان است. آدم تا احساس خطر نکند و بعد پناه گاهی نبیند و توانی هم در خودش برای فرار نبیند هیچ وقت فرار نمی کند. فرار آن جایی است که انسان احساس می کند یک خطری او را تهدید می کند و از خودش هم توان دفاعی ندارد ولی یک پناه گاهی ...
اول خاصیتش این است که دعایی که از معصوم است معمولاً وسعت نیازهای ما، وسعت استعدادهای ما و وسعت غفلت ها و خطرات راه را به ما نشان می دهد. از آن طرف هم وسعت کرم الهی را به ما نشان می دهد؛ یعنی یک حقایقی را به ما نشان می دهد معصوم که ما هر چه هم بخواهیم با زبان خودمان دعا کنیم واقعاً آن حقایق را نمی ت ...
نتیجه نجوا این بوده که با نور بیداری و یقظه چراغ بر می افروختند در دل های دیگران و دیده های دیگران را روشن می کردند؛ یعنی ذکرشان متعدی می شد. کسیکه در این خانه آمد این طوری می شود؛ اهل ذکر در ابصار و اسماع و افئده و فواد دیگران چراغ روشن می کردند؛ به گونه ای که قوای تعطیل شده دیگران را احیاء می کرد ...
یکی از کارهایی که خوب است ما برای اذکار بکنیم رجوع به اذکار قرآنی است؛ به خصوص آن اذکاری که ائمه علیهم السلام هم ما را به آن ارجاع دادند. از بعضی روایات ائمه علیهم السلام استفاده می شود که خیلی از این اذکار مختص نیست؛ یعنی آدم یک دور قرآن را به همین نیت بخواند و آن اسماء حسنایی که در قرآن ذکر شده ی ...
هیچ کس در هیچ مقامی نیست که این قرآن را بخواند بگوید من لذت و بهره نمی برم من به حیات طیبه نمی رسم این هم خاصیت قرآن است. من یک موقعی اشاره کردم وقتی قرآن حرف می زند اگر با هزار نفر حرف بزند کلام خدا است به هر کس همان چیزی را که باید القا می کند؛ امام هم همین طور است؛ اگر امام معصوم در یک مجلسی صحب ...
ذکر کثیر یعنی اینکه فتنه های شیطان گردباد های شیطان نتواند انسان را از خدا جدا کند. گرد باد آن موقعی که دور انسان می پیچد و همه چیز را برای غفلت و دوری از خدا فراهم می کند اهل ذکر کثیر در این لحظه با ذکر خدا از شیطان فاصله می گیرند و راه خدا را می روند این می شود ذکر کثیر.
باید از این اذکار زبانی شروع کنیم آرام آرام برسیم به مقامی که قلب ما قلب ذاکر شود این را شما ادامه دهید تا کم کم آدم می شود به حالتی که همه بیداری اش ذکر می شود. همه قوای ما یک ذکری دارند؛ گوش ذکر دارد زبان ذکر دارد چشم ذکر دارد قلب ذکر دارد دست ذکر دارد؛ همه قوا باید به ذکر برسند؛ همه قوای ما باید ...