نسخه آزمایشی
چهارشنبه, 16 آذر 1401 - Wed, 7 Dec 2022

موسسه آفاق جلسه دوم/ فقه حکومتی و لزوم تعیین دامنه آن؛ تأثیر دامنه فقه حکومتی در فقه و اصول فقه

موسسه آفاق جلسه اول/ جایگاه و ضرورت فقه حکومتي

بحث ویژه در تحلیل حرکت عظیم اربعین/ جریان امت ساز عاشورا با زیارت و بکاء – قیام عاطفی و عقلانی عاشورا

روز عاشورا در دفتر رهبری/ رهایی از شرک و رسیدن به مقام حمد با سیدالشهداء

جلسه دوم معرفت الامام در پرتو قرآن/ تعابیر و عناوین خاص در قرآن در معرفی امام  
آخرین مطالب